fbpx

Privacy policy

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθεί την κατωτέρω Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό την διασφάλιση, προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων σας αναφορικά με προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μέσω του ιστότοπού μας, http://www.eleven11.gr και άλλων ιστότοπων που διαθέτουμε και λειτουργούμε.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Εταιρεία μας φροντίζει να συλλέγει μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες σας, εφόσον είναι κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εξειδικεύονται κατωτέρω.

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας μπορούν να καταγράφουν αυτόματα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης σας.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε σελίδα και άλλες λεπτομέρειες.

Δεδομένα συσκευής

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών, τις ρυθμίσεις συσκευών και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας.

Συνιστούμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, της συσκευής σας ή του λογισμικού σας για να μάθετε ποιες πληροφορίες τίθενται στη διάθεσή μας.

Προσωπικές πληροφορίες

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικές πληροφορίες εννοούμε πληροφορίες όπως:
• ονοματεπώνυμο·
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
• προφίλ κοινωνικής δικτύωσης·
• τηλέφωνο επικοινωνίας·
• διεύθυνση επικοινωνίας.

2. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την εκτέλεση οποιασδήποτε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:
• εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία η Εταιρεία μας είναι το ένα συμβαλλόμενο μέρος και εσείς είστε το αντισυμβαλλόμενο μέρος ή εφόσον τούτο είναι απαραίτητο κατά το προσυμβατικό στάδιο και προς σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης, όπως π.χ. όταν παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε από εμάς ή στα πλαίσια τυχόν από μέρους σας αναζήτησης εργασίας·
• η έρευνα και ανάπτυξη, η εμπορία, βελτίωση και η προώθηση των υπηρεσιών μας και η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, εφόσον δεν παραβιάζεται κανένα δικαίωμα σας·
• εφόσον μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, όπως π.χ. όταν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να σας στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο·
• εφόσον οφείλουμε να προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας για να συμμορφωθούμε με υποχρεώσεις μας που προκύπτουν εκ του νόμου.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση παροχής στην Εταιρεία μας τυχόν συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς, ωστόσο, τυχόν ανάκληση να επηρεάζει οποιαδήποτε ήδη τελεσθείσα επεξεργασία.

Η Εταιρεία μας διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο προς επίτευξη των ως άνω σκοπών επεξεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα:

• για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών εφόσον παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία μας προς απάντησή τυχόν ερωτημάτων σας·
• για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε κοινοποιήσει με τις αιτήσεις σας για εργασία/συνεργασία.

Πληροφορίες, ως ανωτέρω, που παρέχονται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που απαιτεί ο σκοπός επεξεργασίας, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο περαιτέρω χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που συντρέχει ανάγκη συμμόρφωσής μας προς οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου διατήρησης προσωπικών που συλλέγει σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία μας, η τελευταία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένω να προστατεύσει τυχόν συλλεχθέντα προσωπικά σας δεδομένα με κατάλληλα, εμπορικώς διαθέσιμα μέσα προς αποφυγή απώλειας και κλοπής τους, καθώς και να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίησή τους.

Εν τούτοις, η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν εγγυάται απόλυτη ασφάλεια και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.

3. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να διατηρεί, να χρησιμοποιεί και να επικοινωνεί περαιτέρω πληροφορίες στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για τους ακόλουθους σκοπούς:

• για να σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας·
• για να σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, τις συνδεδεμένες εφαρμογές και των συνδεδεμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
• για να επικοινωνεί μαζί σας·
• για σκοπούς εσωτερικής αρχειοθέτησης και διοικητικούς σκοπούς·
• για την έρευνα και ανάλυση, καθώς και την εμπορική μελέτη και ανάπτυξη της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της βελτίωσης του ιστότοπού μας, των συνδεδεμένων εφαρμογών και των συνδεδεμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
• για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, και την απόδοση τυχόν επάθλων ή άλλων ωφελημάτων·
• για τη διαφήμιση και εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή υπηρεσίες τρίτων·
• για να συμμορφωθεί με τυχόν νομικές της υποχρεώσεις·
• σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε τυχόν ανακύψει·
• για να λάβει και να εξετάσει οποιαδήποτε αίτησή σας για απασχόληση.

4. Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σας σε:

• τρίτα μέρη, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες πληροφορικής, αποθήκευσης δεδομένων και φιλοξενίας, υπηρεσίες δικτύων διαφήμισης, ανάλυσης, καταγραφής σφαλμάτων, συντήρησης ή επίλυσης προβλημάτων, καθώς και υπηρεσίες εμπορίας ή διαφήμισης, επαγγελματικών συμβούλων και υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων πληρωμών ή άλλες λογιστικές υπηρεσίες·
• εργαζομένους της, συμβεβλημένα με αυτή μέρη ή/και άλλους συνδεδεμένους με αυτή φορείς·
• χορηγούς διαγωνισμών, την διεξαγωγή των οποίων έχει αναλάβει η Εταιρείας μας·
• δικαστήρια, ρυθμιστικές ή διωκτικές αρχές, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες ή προς θεμελίωση, ενάσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας μας·
• τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντιπροσώπων ή υπεργολάβων συνδράμουν την Εταιρεία μας για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε εσάς·
• τρίτα μέρη τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα.

Σε περίπτωση γνωστοποίησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τρίτα μέρη, η Εταιρεία μας δεσμεύεται από την κείμενη νομοθεσία να καταρτίσει έγγραφη σύμβαση προς τούτο παρέχοντας γενική άδεια στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, με δυνατότητα όπως να να διορίσει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία (sub-processor, 2ο επίπεδο υπο-επεξεργασίας) ή/και περαιτέρω υπο-εκτελούντες την επεξεργασία (3ο επίπεδο υπο-επεξεργασίας).

Η Εταιρεία μας θα διασφαλίζει ότι όλοι οι Εκτελούντες την επεξεργασία θα εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα της να αντιταχθεί σε περίπτωση χρήσης τρίτων υπεργολάβων.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Εκτελών την Επεξεργασία ή, σε περίπτωση πρόσληψης υπεργολάβου, και ο οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη παρούσα σύμβαση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το Ελληνικό δίκαιο, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

5. Διεθνείς μεταφορές προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ελλάδα ή όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι θυγατρικές μας και τυχόν τρίτοι προμηθευτές διατηρούμε εγκαταστάσεις.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε στην αποκάλυψη σε αυτά τα υπερπόντια τρίτα μέρη.

Προς τούτο, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε χώρες εκτός ΕΟΧ θα προστατεύεται με κατάλληλες διασφαλίσεις, π.χ. με τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με τη χρήση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή άλλα νομικά αποδεκτά μέσα.

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες από χώρα εκτός ΕΟΧ σε άλλη χώρα, αναγνωρίζετε ότι τρίτα μέρη σε άλλες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην υπόκεινται στο ίδιο νομοθετικό, προστατευτικό για τα προσωπικά σας δεδομένα, πλαίσιο.

6. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου)
• Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
• Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς
• Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
• Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
• Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
• Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν ότι τα παραπάνω δικαιώματά σας περιορίζονται από τον νόμο και πρέπει να εκπληρώνονται από εμάς ενδεχομένως μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

7. Χρήση “Cookies”

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, οι διαφημίσεις και οι διαδραστικές εφαρμογές χρησιμοποιούν cookie για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Τι είναι το “cookie”;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο, αποτελούμενο συνήθως από γράμματα και αριθμούς, το οποίο ο διαδικτυακός διακομιστής μας στέλνει στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Ο κύριος σκοπός ενός cookie είναι να επιτρέπει στον διαδικτυακό διακομιστή μας να εμφανίζει στον χρήστη προσαρμοσμένες σε αυτόν ιστοσελίδες που καθιστούν την εμπειρία της επίσκεψης στον διαδικτυακό μας τόπο πιο προσωπική, ανταποκρινόμενη όσο το δυνατόν καλύτερα στις επιμέρους ανάγκες του κάθε χρήστη.

Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί δύο τύπους cookie σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο:

• Απαραίτητα cookie·
• Μόνιμα cookie.

Τα απαραίτητα cookie παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες μας να περιηγούνται στο διαδικτυακό τόπο και να χρησιμοποιούν διάφορες λειτουργίες.

Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η παροχή των αιτουμένων υπηρεσιών, όπως η φόρμα επικοινωνίας.

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookie για να:

Τα απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Τα λεγόμενα “μόνιμα” cookie αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη ή στη συσκευή μεταξύ των περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ρυθμίσεων ή προτιμήσεων και τη βελτίωση του διαδικτυακού τόπου κατά την επόμενη επίσκεψη. Ορισμένα από αυτά τα cookie παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Χρησιμοποιούμε τα μόνιμα cookie για να:

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές σας όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να σας παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστοτόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

8. Μεταφορά επιχείρησης
Εφόσον η Εταιρεία μας ή τα περιουσιακά της στοιχεία μεταβιβασθούν ή σε περίπτωση που η Εταιρεία μας παύσει τη λειτουργία της για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική θα συμπεριληφθούν στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία μας ή τα περιουσιακά της στοιχεία μεταβιβαστούν σε τρίτο ή τρίτα μέρη, τα μέρη αυτά δύνανται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

9. Περιορισμοί
Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία μας.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις Πολιτικές Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων τρίτων ιστοτόπων με τους οποίους ενδέχεται να συνδέεται ο παρών ιστότοπος της Εταιρείας μας.

10. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας.

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζουμε θα δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο. Συνεπώς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

Εάν, ωστόσο, η Εταιρεία μας προβεί σε σημαντικές αλλαγές της παρούσας Πολιτική της Απορρήτου, αλλάζοντας για παράδειγμα μια νόμιμη βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένω να επαναλάβετε τη συγκατάθεσή σας για την τροποποιημένη πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Eleven
info@eleven11.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Χρήστος Δούκας
gdpr@eleven11.gr

Η πολιτική αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019.